Breaking News

The Alphabet Song.The alphabet song lyrics.
Lời bài hát bảng chữ cái tiếng anh.

♫ (Spoken)
A, B, C, D, E, F, G
H, I, J, K, L, M, N, O, P
Q, R, S, T, U, V
W, X, Y, Z

(Singing)
Now I know my ABCs.
Next time won't you sing with me?

A, B, C, D, E, F, G
H, I, J, K, L, M, N, O, P
Q, R, S, T, U, V
W, X, Y, and Z

Now I know my ABCs.
Next time won't you sing with me? ♫

♫ (tập nói)
A, B, C, D, E, F, G
H, I, J, K, L, M, N, O, P
Q, R, S, T, U, V
W, X, Y, Z

(hát)
Bây giờ tôi đã biết bài hát ABCS của tôi.
Lần tới bạn sẽ không hát cùng với tôi?

A, B, C, D, E, F, G
H, I, J, K, L, M, N, O, P
Q, R, S, T, U, V
W, X, Y, and Z

Bây giờ tôi đã biết bài hát ABCS của tôi.
Lần tới bạn sẽ không hát cùng với tôi? ♫