Breaking News

Đàm thoại tiếng Ý bài 1


Đây là các bài học tiếng Ý. Những lúc yên tĩnh như buổi sáng khi vừa thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ là thời gian thích hợp nhất để nghe. Mỗi câu tiếng Ý được lặp lại 3 lần, Câu đầu tiên chính là tiếng Anh. Trong khi nghe có thể lướt xuống phía dưới để hiểu nghĩa tiếng Việt. Nào ta bắt đầu bài 1 các bạn nhé!

Bài đàm thoại
TIẾNG Ý
TIẾNG VIỆT
voglio un gatto
Tôi muốn có một con mèo
Hai già un cane!
Bạn có một con chó rồi
e allora?
Và vậy thì sao?
litigheranno!
Chúng sẽ đánh nhau

Từ mới
un gatto
Một con mèo
voglio
Tôi muốn
un cane
một con chó
Hai
Bạn có
e
già
Rồi

Chia động từ avere(có) ở thì hiện tại
Io
ho
Tôi có
Tu
hai
Bạn có
Lui/lei
hai
Anh ấy/ cô ấy có
noi
abbiamo
Chúng ta có
Voi
avete
Các bạn có
loro
hanno
Họ có

Chia động từ volere (muốn)
Io
Voglio
Tôi muốn
Tu
vuoi
Bạn muốn
Lui/lei
vuole
Anh ấy/ cô ấy muốn
noi
vogliamo
Chúng ta muốn
Voi
volete
Các bạn muốn
loro
vogliono
Họ muốn

 un gatto

 un cane

 voglio