Breaking News

Giáo trình seoul cuốn 1 bài 2 đây là đồng hồ phải không?


회화: (HỘI THOẠI)
2 이갓은 시계입니까?
이것은 시계입니까?
, 시게입니다.
이것은 구두입니까?
아니요, 구두가 아님니다.
그것은, 운동화입니다.
Dịch nghĩa
Cái này có phải là đồng hồ không?
Ừ, là đồng hồ.
Cái này có phải giày da không?
Không, không phải là giày da.
Nó là giày thể thao.
Từ mới
đồng hồ
, vâng
아니요
không
아닙니다
Không phải là
구두
Giày
/
Trợ từ cho chủ ngữ
그것 
Cái đó
운동화
giày thể thao
hoa
공책
Vở, tập
나무
Cây
Cặp

Ngữ pháp

1. 이것 (그것/저것) N입니까? : cái này( cái đó/ cái kia)+N+Có phải không ?
이것은 시계입니까? (cái này là đồng hồ phải không ?)
그것은 운동화입니까? (cái đó là giày thể thao phải không ?)
2.
, N 입니다 :vâng, là N
, 시계 입니다. (vâng là đồng hồ )
, 구두입니다. (vâng là đôi giầy )
3.
아니오, N / 아닙니다. :không, không phải là
아니오, 시계가 아닙니다 (không,không phải là đồng hồ)
아니오, 책이 아닙니다 (không,không phải là sách)
Xem bài 1 tại đây
Xem bài 4 tại đây