Breaking News

Giáo trình seoul cuốn 1 bài 1 cái này là cái gì


회화: (HỘI THOẠI)
1 이것을  무엇입니까?
이것을  무엇입니까?
책상입니다.
저것은 무엇입니까?
저것은 의자입니다.
Dịch nghĩa
Bài 1: cái này là cái gì?
cái này là cái gì?
Là cái bàn.
Cái kia là cái gì?
Cái kia là cái ghế.
Từ mới
 
bài học
이것 
Cái này
무엇 
cái gì.
입니다 
Là…
입니까

책상
cái bàn
처것
cái kia
의자
Cái ghế
발음
PHÁT ÂM
문법
Ngữ pháp
Sách
창문
Cửa sổ
볼펜
Bút bi
Cửa
Ngữ pháp
1. 이것 (그것/저것) 무엇입니까? : Cái này (cái đó/ cái kia) là cái gì?
이것은 무엇입니까? (Cái này là cái gì?)
저것은 무엇입니까? (Cái kia là cái gì?)
2. (이것/그것/저것) N 입니다 : Cái này (cái đó/ cái kia) + N+ là

Xem bài 2 tại đây