Breaking News

Học tiếng Anh qua bài hát Every day at school


Lyrics 
Pick up your book and read, read, read.
Read, read, read
Read, read, read
Pick up your book and read, read, read.
Every day at school.
Pick up your pencil and write, write, write.
Write, write, write
Write, write, write
Pick up your pencil and write, write, write.
Every day at school.
Pick up your crayon and color your picture.
Color your picture
Color your picture
Pick up your crayon and color your picture.
Every day at school.
Pick up your glue and stick, stick, stick.
Stick, stick, stick
Stick, stick, stick
Pick up your glue and stick, stick, stick
Every day at school.
Pick up your paper and fold, fold, fold.
Fold, fold, fold
Fold, fold, fold
Pick up your paper and fold, fold, fold.
Every day at school
Pick up your scissors and cut, cut, cut
Cut, cut, cut
Cut, cut, cut
Pick up your scissors and cut, cut, cut
Every day at school

Dịch nghĩa

Pick up your book and read, read, read.
Lấy sách lên và Đọc, đọc, đọc
Read, read, read
Đọc, đọc, đọc
Read, read, read
Đọc, đọc, đọc
Pick up your book and read, read, read.
Lấy sách lên và Đọc, đọc, đọc
Every day at school.
Mỗi ngày ở trường
Pick up your pencil and write, write, write.
Lấy viết chì lên và viết, viết, viết
Write, write, write
Viết, viết, viết
Write, write, write
Viết, viết, viết
Pick up your pencil and write, write, write.
Lấy viết chì lên và viết, viết, viết
Every day at school.
Mỗi ngày ở trường
Pick up your crayon and color your picture.
Lấy viết chì màu lên và tô tranh của bạn
Color your picture
Tô tranh của bạn
Color your picture
Tô tranh của bạn
Pick up your crayon and color your picture.
Lấy viết chì màu lên và tô tranh của bạn
Every day at school.
Mỗi ngày ở trường
Pick up your glue and stick, stick, stick.
Lấy keo lên và dán, dán, dán
Stick, stick, stick
Dán, dán, dán
Stick, stick, stick
Dán, dán, dán
Pick up your glue and stick, stick, stick
Lấy keo lên và dán, dán, dán
Every day at school.
Mỗi ngày ở trường
Pick up your paper and fold, fold, fold.
Fold, fold, fold
Fold, fold, fold
Pick up your paper and fold, fold, fold.
Lấy giấy lên và xếp, xếp, xếp
fold, fold, fold.
xếp, xếp, xếp
fold, fold, fold.
xếp, xếp, xếp
Every day at school
Mỗi ngày ở trường
Pick up your scissors and cut, cut, cut
Lấy kéo lên và cắt, cắt, cắt
Cut, cut, cut
Cắt, cắt, cắt
Cut, cut, cut
Cắt, cắt, cắt
Pick up your scissors and cut, cut, cut
Lấy kéo lên và cắt, cắt, cắt
Every day at school
Mỗi ngày ở trường