Breaking News

Phát âm tiếng Tây Ban Nha (cô Ana)


Phát âm
Hôm nay ta cùng học chữ cái và phát âm trong tiếng Tây Ban Nha
Chữ cái
Đọc như
a
a trong xa xa
b
B trong con bò
c
s trong se sẻ (ví dụ: césar)
c trong cái ca (ví dụ : casa )
d
Đ trong đu đủ
e
ê trong con dê
f
f trong cafe
g
g trong con gà ( ví dụ : gato )

Gi trong giày (ví dụ : género)
h
Âm này câm
ch
ch trong con chó
i
i trong li ti
k
Kh trong không khí
k trong kilo
l
l trong con la
ll
D trong con dê
m
M trong quả me
n
N Quả na
ñ
Nh trong quả nho
o
ô trong cái ô
p
 p trong pô xe
q
K trong hạt kê
R
R rung mạnh hơn tiếng Việt
rr
R rung mạnh hơn nữa
s
S trong su hào
t
T trong quả táo
U
U trong U Minh
V
B ngắn, ngắn hơn b ở trên
w
W trong washington
x
kh trong Mexico
y
Phát âm giống chữ ll ở trên
z
Phát âm như th của tiếng Anh
Tập phát âm một lần nữa theo cô giáo. Có thể vận dụng trang web google dịch để nghe lại lần nữa https://translate.google.com/
Ana
Burro
césar
Casa
dedo
Eduardo
foco
gato
género
historia
churro
julio
loco
Ola
niños
pedro
queso
Sol
tonto
huracán
Vaca
washington
Mexico
vaya
Zanahoria