Breaking News

Tiếng Hoa 301 câu đàm thoại bài 1


Hôm nay ta cùng nhau học từ vựng và đàm thoại bài 1, giáo trình 301 câu đàm thoại nhé !

Đàm thoại bài 1

你好!(nǐ hǎoChào bạn!
Câu
 1. 你好 nǐ hǎochào bạn
 2. 你好吗(nǐ hǎo mabạn có khỏe không
 3. 很好(hěn hǎorất khỏe
 4. 我也很好(wǒ yě hěn hǎotôi cũng rất khỏe
Hội thoại
卫:玛丽,你好!
Dàwèi
mǎlì nǐ hǎo
玛丽    :你好,大卫!
Mǎlǐ 
nǐ hǎodàwèi
    :你好吗?
Wánglán
nǐ hǎo ma
刘京    :很好,你好吗?
Liújing    
hěn hǎo nǐ hǎo ma
    :我也很好。
Wánglán
wǒ yě hěn hǎo
Từ mới
 1. nǐ        anh, chị, bạn (you)
 2. hǎo      tốt, khỏe
 3. ma    trợ từ
 4. hěn      rất
 5. wǒ        tôi
 6. yě        cũng
 7. nǐmen các bạn
 8. tā    bà ta, cô ta (chỉ nữ)
 9. tā        anh ta, ông ta (chỉ nam)
 10. tāmen chúng nó, bọn họ
 11. women  chúng ta
 12. dōu      đều
 13. lái      lại, đến
 14. 爸爸 bàba    cha
 15. 妈妈 màma  mẹ
Danh từ riêng
 1. dàwèi  Đại Vệ
 2. 玛丽 mǎlì    Mã Lệ
 3. wánglán  Vương Lan
 4. 刘京 liú jing     Lưu Kinh


Xin chào