Breaking News

Tiếng Hoa bồi: bài 2 bạn sống tại đâu?


哪儿?
Nǎr
Đọc là : nà ởr
Ở đâu?

什么地方
Shén me dì fāng?
Đọc là :shở mợ tí fang?
Chỗ nào?

在哪里
Zài nǎ lǐ?
Đọc là : dzái nả lị ?
Ở đâu?

你去哪儿
Nǐ qù nǎr?
Đọc là : nì tsúy nà ởr ?
Ông đi đâu?

您去那里
Nín qù nǎ lǐ?
Đọc là : nín tsúy nả lị?
Bà đi đâu?

你去哪里
Nǐ qù nǎ lǐ?
Đọc là : nì tsúy nả lị?
Chị đi đâu ?

你到哪儿去
Nǐ dào nǎr qù?
Đọc là : nì táo nà ởr tsúy ?
Em đi đâu?

你住在哪儿
Nǐ zhù zài nǎr?
Đọc là : nì trú dzái nà ởr?
Ông ở đâu?

你家在哪里
Nǐ jià zài nǎ lǐ?
Đọc là : nì trú dzái nà ởr?
Nhà cô ở đâu?

你住在什么地方?
Nǐ zhù zài shén me dì fāng?
Đọc là : nì trú dzái shở mợ tí fang?
Bạn sống tại đâu?
Thành phố Tô Châu
Xem bài 1 tại đây