Breaking News

Tiếng Tây Ban Nha không khó: bài 1a EL...LA...

Đa số danh từ giống đực kết thúc là ~o. Danh từ giống cái kết thúc là ~a
Mạo từ el dành cho giống đực, và la dành cho giống cái.
Từ mới
El plato
Cái dĩa
La maleta
Va li
El papel
Giấy
Málaga
Tên thành phố
El año
năm
La llave
Chìa khóa
La calle
Con đường
El chico
chàng trai
La chica
cô gái
El vino
Rượu vang
Cuba
Nước Cuba
De 
Của
Nuevo
Mới ( dùng với danh từ giống đực)
Nueva
( dùng với danh từ giống cái)
Mẫu câu
El plato nuevo
Cái dĩa mới
La maleta nueva
Va li mới
El papel nuevo
Giấy mới
El año nuevo
Năm mới
La calle nueva
Con đường mới
La llave nueva
Chìa khóa mới
El vino de Málaga
Rượu vang của Malaga
La chica de Cuba
Cô gái của Cuba
El plato

La maleta

La calle

Xem các câu giao tiếp cơ bản tại đây