Breaking News

Tiếng Thái theo tình huống tại bệnh viện

Bài 1: Tại bệnh viện
*Lưu ý: lối phiên âm theo Anh ngữ trong từ điển online thai2english.
Bài đàm thoại
วิตก wí-dtòk

การเอกซเรย์ gaan èk-sá-ray

ไม่ต้องวิตกหรอก คุณจะได้รับการเอกซเรย์ mâi dtông wí-dtòk ròk. kun jà dâai ráp gaan èk-sá-ray
Không cần căng thẳng đâu. ông sẽ được chụp x quang

จำเป็น jam bpen

ป่วย bpùay

มันจำเป็นมากสำหรับป่วยของคุณ man jam bpen mâak săm-ràp bpùay kŏng kun
Nó cần thiết cho bệnh của ông

คุณหมอ kun mŏr

ดีแล้ว dee láew

ดีแล้วครับคุณหมอ dee dee kráp kun mŏr
Tốt rồi bác sĩ

ถ่ายเลือด tàai lêuat


ผมต้องถ่ายเลือดไหม pŏm dtông tàai lêuat măi
Tôi cần phải lấy máu hay không?
ไม่ต้องหรอกครับ mâi dtông ròk kráp
Không cần đâu.

ดีขึ้น dee kêun

มั่นใจ mân jai

แล้วผมจะดีขึ้นไหม láew pŏm jà dee kêun măi
Và tôi sẽ hồi phục không?
ผมมั่นใจว่าคุณจะดีขึ้น pŏm mân jai wâa kun jà dee kêun
Tôi tin rằng ông sẽ hồi phục

ยา yaa

วันละ wan lá
ผมต้องทำอะไรบ้าง pŏm dtông tam à-rai bâang
Tôi cần phải làm gì ạ?
ทานยานี้วันละ3เวลา taan yaa née wan lá 3 way-laa
Uống thuốc mỗi ngày 3 lần

Từ mới
วิตก wí-dtòk
Căng thẳng
หรอก ròk
Đâu ( dùng trong câu phủ định)
การเอกซเรย์ gaan èk-sá-ray
Chụp x quang
มัน man
จำเป็น jam bpen
Cần thiết
สำหรับ săm-ràp
Dành cho
ป่วย bpùay
Bệnh
คุณหมอ kun mŏr
Bác sĩ
ดีขึ้น dee kêun
Hồi phục
มั่นใจ mân jai
Tự tin
ว่า wâa
Rằng
ทานยา taan yaa
Uống thuốc
วันละ wan lá
Từng ngày
เวลา way-laa
Thời gian
ดีแล้ว dee láew
Tốt rồi
ต้อง dtông
Phải