Breaking News

Tiếng Ý không khó: học các câu giao tiếp cơ bản


Vâng
No
không
Grazie
Cảm ơn
Scusa
Xin lỗi
sono straniera
Tôi là người nước ngoài (nữ nói)
Non capisco
Tôi không hiểu
Può parlare più piano, per favore?
Bạn có nói chậm chậm không ạ?
Che cosa vuol dire questo?
Cái này nghĩa là gì ạ?
Può aiutarmi?
Bạn có thể giúp tôi không?
Non parlo italiano
Tôi không nói tiếng Ý