Breaking News

Học tiếng Khmer - Bài 5: Gia đình


BÀI ĐÀM THOẠI
Bat, chum riêp sua
Khnhum alexora
Thngay nis ni dê khrua sa.
Đôi chne khrua sa miên âu puc, miên mđai, miên con. Miên con chum nun bây nias. Con ti muôi cư con prôs. Con ti pi cư con s rây. Con ti pây cư con prôs. Đôi chne khrua sa ni miên con chum nun bây nias.
Âu puc chmuas Chantha.
Chantha cư khru pê.
Thida cư chia khru boong riên.
Con ti muôi rip ca.
Con ti pi ook miên ca
Còn ti pây cư chia sâc
Xôm ocun. Chum riêp lia

DỊCH NGHĨA
Bat, chum riêp sua
Vâng, xin chào
Khnhum chmuas alexora
Tôi tên Alexora
Thngay nis ni dê khrua sa.
Hôm nay nói gia đình
Đôi chne khrua sa miên âu puc, miên mđai, miên con.
Thế thì, gia đình có ba, có mẹ, có con.
Miên con chum nun bây nias.
Có con tổng cộng 3 người.
Con ti muôi cư con prôs.
Con thứ nhất là con trai.
Con ti pi cư con srây.
Con thứ hai là con gái.
Con ti pây cư con prôs.
Con thứ ba là con trai.
Đôi chne khrua sa ni miên con chum nun bây nias.
Thế thì gia đình này có con tổng cộng ba người.
Âu puc chmuas Chantha.
Bố tên Chantha
Chantha cư khru pê.
Chantha là bác sĩ
Thida cư chia khru boong riên.
Thida là cô giáo.
Con ti muôi rip ca.
Con thứ nhất kết hôn.
Con ti pi ook miên ca
Con thứ hai không có việc làm.
Con ti pây cư chia sâc
Con thứ ba là học sinh.
Xôm ocun. Chum riêp lia
Cảm ơn. Xin tạm biệt.

TỪ VỰNG
ni dê និយាយ: nói chuyện
Thngay nis ថ្ងៃនេះ: hôm nay
khrua sa គ្រួសារ: gia đình
con កូន : con
con prôs កូនប្រុស:con trai
con srây កូនស្រី:con gái
âu puc ឪពុក : bố, cha
mđai ម្តាយ: mẹ
khru boong riên គ្រូបង្រៀន: giáo viên
Sâc សិស្ស : học sinh
ti pi ទីពីរ : thứ hai (trật tự)
đôi chne ដូច្នេះ : thế thì