Breaking News

Tiếng Bồ Đào Nha A1- Bài 1: Mạo từ O và A

Trong tiếng Bồ Đào Nha tồn tại hai loại mạo từ. Đó là mạo từ không xác định và mạo từ xác định. Bài này ta học mạo từ xác định ( O và A). Nó tương đương the của tiếng Anh.
Mạo từ xác định: 
O dùng cho danh từ giống đực
ví dụ: O papel : giấy 
A dùng cho giống cái
Ví dụ A rua: con đường
Danh từ giống cái thường kết thúc là a, danh từ giống đực thường kết thúc bằng o hoặc các phụ âm.
Tính từ trong tiếng Bồ Đào Nha khi bổ nghĩa cho danh từ cũng phải chia theo giống của danh từ

TỪ MỚI
O prato : cái dĩa
A mala de viagem : cái va li
O papel : giấy
Brasil : Brazil
Portugal : Bồ Đào Nha
O ano : Năm (từ chỉ thời gian)
A rua : con đường
A chave : chìa khóa
garoto : chàng trai
A garota : cô gái
O vinho : rượu vang
de : của
Novo : mới 
Nova : mới
Một góc Rio de Janeiro

MẪU CÂU
O prato novo : cái dĩa mới
O papel novo: giấy mới
O ano novo : năm mới
A rua nova: con đường mới
A chave nova : chìa khóa mới
O vinho do brasil : rượu vang của Brazil
A garota de Portugal : cô gái của Bồ Đào Nha