Breaking News

Học tiếng Hoa giao tiếp- Bài 5 : Gặp gỡ bạn bè ( tiếp theo)


Học tiếng Hoa giao tiếp- Bài 5 : Gặp gỡ bạn bè ( tiếp theo)
BÀI ĐÀM THOẠI
你应该去过很多地方吧?
还好吧。就泰国,新加坡,韩国, 日本, 美国。
好啦!好啦,我知道了。
你真的很爱旅游。
对啊,可是都是因为工作去的。
那这样子应该很累吧。
我觉得还可以。
因为我喜欢旅游。
那你去过纽约了吗?
还没去过啊。
你去过了吗?
我姐姐在哪里。
很好啊,你是去玩吗?
我是跟家人一起去玩的
好玩吗?
好玩,是一个很刺激的城市。
我听说过了
你去过时代广场了吗?
去过了。
可是没有带很久,人太多了
那边应该是纽约人最多。
好热闹,你还想去那里旅行?
好问题。
如果不是考虑工作可以自己旅行的话,你最想去哪里个地方。
那钱了? 都是不用前的吗?
对,都是免费的。有毛钱也用。
那,我会想环游世界
我是说一个地方啊。
世界不是一个地方吗?
也是也是
我一直想去很多地方。
你呢?你会去那里?
印度吧!我一直想去。
我觉得那边的文化很深奥。
很奇妙
我也觉得。
可是如果可以的话,我想自己去
很自由
我不太喜欢跟很多人去旅游,太麻烦了。
那,两个人一起去呢?
好像还不错吧!
几点了!
已经十一点多了。
哦!好像是我没发现。
你是不是要走了
对了,已经太晚了。
我该回去了
好,你要怎么回去?
我走路就可以了
你家住在附近吗?
住在附近
我要走了。下次见。
下次下次是什么时候?
你说呢?
后天
后天是星期几? 星期一到不到?
星期一我有点忙。
不然星期二
星期二好啊
那我们约星期二一起去逛街,好不好?
星期二见啊

TỪ MỚI 
泰国 /Tàiguó/ : Thái Lan
新加坡 /Xīnjiāpō/ Xingapo
因为 /Yīnwèi / : vì
地方 / dìfāng / : vùng, địa phương
印度 / Yìndù/ : Ấn Độ
问题 /Wèntí /: vấn đề
热闹 /Rènào/ : náo nhiệt
纽约 / Niǔyuē/ : New York
样子 /Yàngzi/ : kiểu, hình dạng
爱 /ài/ : yêu
就给我 /Jiù gěi wǒ/: cứ để tôi
免费 /Miǎnfèi/ : miễn phí
就这样?/Jiù zhèyàng?/ : chỉ thế thôi à?
好像 /Hǎoxiàng/ : hình như
发现 /Fāxiàn/ : phát hiện
考虑 / Kǎolǜ/: xem xét, cân nhắc
深奥 / Shēn'ào/ : sâu sắc, huyền bí
奇妙 / Qímiào/ : kỳ diệu, tinh xảo
一直 / yīzhí/: luôn luôn, suốt, liên tục
那边 /Nà biān /: nơi đó
文化 /Wénhuà/ : văn hóa
S+V +的话 : khi 
自己 /Zìjǐ/ : tự mình
自由 /Zìyóu/ : tự do
麻烦 /Máfan/ : phiền phức
已经 /Yǐjīng/ : đã
晚 /Wǎn/ : trễ
该 /Gāi/ : phải, cần phải
回去 /Huíqù/ : trở về, trở lại
附近 /Fùjìn/ :vùng gần đây
走路 /zǒulù / : đi bộ
下次 /Xià cì/ : lần sau
后天 /Hòutiān/ : ngày mốt
不然 /Bùrán/ : bằng không thì, giả tỉ như không thì
约 /Yuē/ : hẹn
逛街 /Guàngjiē/ : dạo phố mua sắm