Breaking News

Học tiếng Hoa giao tiếp- Bài 7: Đi mua sắm (phần tiếp theo)Hôm nay ta cùng nhau học phần tiếp theo của chủ đề mua sắm.
BÀI ĐÀM THOẠI
好的,我帮你找找看。请稍等。
小姐,不好意思,小号我们卖完了。
哦,太可惜了!一件都没有吗?
不好意思,没有,可是你看一下这件。
跟那件差不多,只是样式不一样。
这件我也挺喜欢的。
这件很好看。
我先试试看吧。
怎么样?你觉得好看吗?
好看
你知道觉得好看吗?
恩,知道很适合你。
你不觉得颜色有点太亮了吗?
你穿起来很美。
谢谢你,那我去试试另外一件。
她是女朋友对吧?
啊,不是不是,我们只是朋友。
不好意思,我以为她是你的女朋友。
啊,不是,我们只是朋友。
这件呢?看起来怎么样?
这件也很好看。
小姐,你觉得呢?
恩,真的很好看,还有先生嘴巴真的很甜哦。
请问,这件多少钱?
那件450快。这件呢?
那件,我帮你看一下。这件比较贵,这件600快。
一点贵。我不要花那么多钱。
可是两件我都喜欢,你觉得呢?
我应该买哪一件?
两件都喜欢,两件都买吧。
小姐,一起买的话可以便宜一点吗?
可以吧,两件都买的话,可以给你打折。
好啊。太好了。好,这件是四百五,这件是六百二十块,总共是一千零七十。
刚刚不是说还可以打折吗?
可以啊,还没算好,打八五折之后是总共是九百十块钱,你要付现金还是刷卡?
我要付现金。给你一千块钱。
好,谢谢,找你九十块钱。
谢谢,慢慢走。

BÍNH ÂM
好的,我帮你找找看。请稍等。
Hǎo de, wǒ bāng nǐ zhǎo zhǎokàn. Qǐng shāo děng. 
小姐,不好意思,小号我们卖完了。
Xiǎojiě, bù hǎoyìsi, xiǎo hào wǒmen mài wánliǎo. 
哦,太可惜了!一件都没有吗?
Ó, tài kěxíle! Yī jiàn dōu méiyǒu ma? 
不好意思,没有,可是你看一下这件。
Bù hǎoyìsi, méiyǒu, kěshì nǐ kàn yīxià zhè jiàn.  
跟那件差不多,只是样式不一样。
Gēn nà jiàn chàbùduō, zhǐshì yàngshì bù yīyàng.  
这件我也挺喜欢的。
Zhè jiàn wǒ yě tǐng xǐhuān de.  
这件很好看。我先试试看吧。
Zhè jiàn hěn hǎokàn.  Wǒ xiān shì shìkàn ba.  
怎么样?你觉得好看吗?
Zěnme yàng? Nǐ juédé hǎokàn ma?  
好看 ,你知道觉得好看吗?
Hǎokàn  nǐ zhīdào juédé hǎokàn ma?  
恩,知道很适合你。
Ēn, zhīdào hěn shìhé nǐ.  
你不觉得颜色有点太亮了吗?
Nǐ bù juédé yánsè yǒudiǎn tàiliàngle ma?  
你穿起来很美。
Nǐ chuān qǐlái hěn měi.  
谢谢你,那我去试试另外一件。
Xièxiè nǐ, nà wǒ qù shì shì lìngwài yī jiàn.  
她是女朋友对吧?
Tā shì nǚ péngyǒu duì ba? 
啊,不是不是,我们只是朋友。
A, bùshì bùshì, wǒmen zhǐshì péngyǒu. 
不好意思,我以为她是你的女朋友。
Bù hǎoyìsi, wǒ yǐwéi tā shì nǐ de nǚ péngyǒu.  
啊,不是,我们只是朋友。
A, bùshì, wǒmen zhǐshì péngyǒu.
这件呢?看起来怎么样? 
Zhè jiàn ne? Kàn qǐlái zěnme yàng? 
这件也很好看。
Zhè jiàn yě hěn hǎokàn.
小姐,你觉得呢?
Xiǎojiě, nǐ juédé ne? 
恩,真的很好看,还有先生嘴巴真的很甜哦。
Ēn, zhēn de hěn hǎo kàn, hái yǒu xiānshēng zuǐbā zhēn de hěn tián ó.
请问,这件多少钱?
Qǐngwèn, zhè jiàn duōshǎo qián?  
那件450快。这件呢?
Nà jiàn 450 kuài. Zhè jiàn ne? 
那件,我帮你看一下。这件比较贵,这件600快。
Nà jiàn, wǒ bāng nǐ kàn yīxià. Zhè jiàn bǐjiào guì, zhè jiàn 600 kuài.
一点贵。我不要花那么多钱。
 Yīdiǎn guì. Wǒ bùyào huā nàme duō qián.  
可是两件我都喜欢,你觉得呢?
Kěshì liǎng jiàn wǒ dū xǐhuān, nǐ juédé ne? 
我应该买哪一件?
Wǒ yīnggāi mǎi nǎ yī jiàn?
两件都喜欢,两件都买吧。
Liǎng jiàn dōu xǐhuān, liǎng jiàn dōu mǎi ba. 
小姐,一起买的话可以便宜一点吗?
Xiǎojiě, yīqǐ mǎi dehuà kěyǐ piányí yīdiǎn ma?  
可以吧,两件都买的话,可以给你打折。
Kěyǐ ba, liǎng jiàn dōu mǎi dehuà, kěyǐ gěi nǐ dǎzhé. 
好啊。太好了。好,这件是四百五,这件是六百二十块,总共是一千零七十。
Hǎo a. Tài hǎole. Hǎo, zhè jiàn shì sìbǎi wǔ, zhè jiàn shì liùbǎi èrshí kuài, zǒnggòng shì yīqiān líng qīshí.  
刚刚不是说还可以打折吗?
Gānggāng bùshì shuō hái kěyǐ dǎzhé ma? 
可以啊,还没算好,打八五折之后是总共是九百十块钱,你要付现金还是刷卡?
Kěyǐ a, hái méi suàn hǎo, dǎ bāwǔ zhé zhīhòu shì zǒnggòng shì jiǔbǎi shí kuài qián, nǐ yào fù xiànjīn háishì shuākǎ?  
我要付现金。给你一千块钱。
Wǒ yào fù xiànjīn. Gěi nǐ yīqiān kuài qián.
好,谢谢,找你九十块钱。
Hǎo, xièxiè, zhǎo nǐ jiǔshí kuài qián.  
谢谢,慢慢走。 
Xièxiè, màn man zǒu.

Một con đường nhộn nhịp tại Quảng Châu

TỪ MỚI
请稍等  /Qǐng shāo děng/: Xin hãy đợi ( tôn kính)
小号/Xiǎo hào/: số nhỏ
卖完 /Mài wán/ : Bán hết
太可惜了!/Tài kěxíle/: thế thì tiếc thật
差不多 /chàbùduō/: xấp xỉ
只是 /Zhǐshì  / : chỉ là 
样式 /yàngshì / : kiểu dáng
不一样 / bù yīyàng / :không giống nhau
挺 / tǐng/ : khá là
亮 / liàng / :sáng
穿起来 / chuān qǐlái/ : mặc có vẻ
美 / měi/ : đẹp
另外 /lìngwài / :còn lại            
以为 /yǐwéi /: cứ ngỡ
看起来 /kàn qǐlái / :trông có vẻ
先生 /xiānshēng / : tiên sinh
嘴巴 /zuǐbā / :miệng
总共 /zǒnggòng/ :tổng cộng
一千零七十 /yīqiān líng qīshí  /1070
刚刚 / gānggāng / : lúc nãy
打折 /dǎzhé / : giảm giá
算 / suàn/ :tính
付现金 /fù xiànjīn /: trả tiền mặt
刷卡 /shuākǎ/ : quẹt thẻ