Breaking News

Học tiếng Hoa giao tiếp- Bài 8 : Hỏi đường (phần 1)


BÀI ĐÀM THOẠI (PHẦN 1)
现在几点?
三点半
很早
怎么了!
我很饿
好,我要出去。你要去那里?
我要去超市。
你想买什么?
我想买吃的。
我要一瓶可乐。
大的还是小的?
小的。
好,一瓶可乐小的,byebye。
我要两瓶。
两瓶?一瓶不够吗?
不够,晚上我要喝第二瓶。
好的你要三瓶是不是?
不是,不是我要给你钱。
好啊好啊
超市在哪里?
你不知道吗?很近
很近。在哪里?
超市在邮局旁边。
邮局?那邮局在哪里?
邮局在银行对面。
银行呢?
银行在。。。
好了好了,超市在邮局的旁边。
邮局在银行的对面,好byebye
你好。请问一下,附近有没有银行?
恩,这里附近银行。。。有,在前面。
哦,在前面?太好了,对面是不是有邮局?
邮局?我不知道。没关系,谢谢你。不客气。

BÍNH ÂM
现在几点?Xiànzài jǐ diǎn? 
三点半。 很早。怎么了!我很饿
Sān diǎn bàn hěn zǎo. zěnmeliǎo!  Wǒ hěn è
好,我要出去。你要去那里?
hǎo, wǒ yào chūqù. Nǐ yào qù nàlǐ?
我要去超市。 Wǒ yào qù chāoshì.
你想买什么? Nǐ xiǎng mǎi shénme?
我想买吃的。 Wǒ xiǎng mǎi chī de.
我要一瓶可乐。 Wǒ yào yī píng kělè.
大的还是小的?Dà de háishì xiǎo de?
小的。好,一瓶可乐小的,byebye。
Xiǎo de. Hǎo, yī píng kělè xiǎo de,byebye.
我要两瓶。Wǒ yào liǎng píng. Liǎng píng?
两瓶?一瓶不够吗?
不够,晚上我要喝第二瓶。 
Yī píng bùgòu ma? Bùgòu, wǎnshàng wǒ yào hē dì èr píng. 
好的你要三瓶是不是?
Hǎo de nǐ yào sānpíng shì bùshì?
不是,不是我要给你钱。
 Bùshì, bùshì wǒ yào gěi nǐ qián.
好啊好啊
超市在哪里? 
Hǎo a hǎo a chāoshì zài nǎlǐ? 
你不知道吗?很近 
Nǐ bù zhīdào ma? Hěn jìn hěn jìn.
很近。在哪里?
Zài nǎlǐ? Chāoshì zài yóujú pángbiān
超市在邮局旁边。
邮局?那邮局在哪里?
Yóujú? Nà yóujú zài nǎlǐ? 
邮局在银行对面。
Yóujú zài yínháng duìmiàn.
银行呢?
银行在。。。
Yínháng ne? Yínháng zài... 
好了好了,超市在邮局的旁边。
Hǎole hǎole, chāoshì zài yóujú de pángbiān.
邮局在银行的对面,好byebye.  
Yóujú zài yínháng de duìmiàn, hǎo byebye
你好。请问一下,附近有没有银行?
Nǐ hǎo. Qǐngwèn yīxià, fùjìn yǒu méiyǒu yínháng?
恩,这里附近银行。。。有,在前面。
Ēn, zhèlǐ fùjìn yínháng...Yǒu, zài qiánmiàn.
哦,在前面?太好了,对面是不是有邮局?
Ó, zài qiánmiàn? Tài hǎole, duìmiàn shì bùshì yǒu yóujú?
邮局?我不知道。没关系,谢谢你。不客气。
Yóujú? Wǒ bù zhīdào. Méiguānxì, xièxiè nǐ. Bù kèqì.

LUYỆN DỊCH VIỆT HOA
Hôm nay tôi rất chán (无聊Wúliáo). Tôi muốn đi uống cà phê. Nhưng mà bạn tôi không thích đi quán cà phê. Bạn tôi muốn cùng tôi đi siêu thị. Nhưng chúng tôi không phải dân địa phương (本地人Běndì rén). Bạn tôi nói chỗ này là thành phố lớn, chúng tôi sẽ lạc đường (迷路Mílù). Tôi nói chúng ta cùng nhau đi siêu thị, nếu không thì chán lắm. Chúng tôi đi ra ngoài. Tôi chưa( 还没 Hái méi) đói, nên chúng tôi không đi ăn vặt.