Breaking News

Giáo trình tiếng Anh Let's talk 1- unit 2


UNIT 2: HOW WAS YOUR VACATION?
MẪU CÂU
Hey, how was your vacation?
It was very fun.
Where did you go?
I went to the beach.
Who did you go with?
I went with my father, mother and older sister.
Do you have a house at the beach?
No, we stayed at a hotel.
Which hotel did you stay at?
It's call the Imperial.
Have you stayed there before?
Yes, we have been going there for years.
It's must be very nice.
Yes, it's very nice and not too expensive.
Did you play the water?
Yes, I went swimming and I rowed the banana boat.
How about your older sister?
She doesn't like the water. She likes to sit on the beach and read a book.
What do your mother and father like to do?
They like to eat in the restaurant.
How long was your vacation?
Three or four days.
And will you go again next year?
Of course.

Nhan sắc rạng rỡ của hoa hậu Mỹ
DỊCH NGHĨA
Hey, how was your vacation?
Kỳ nghỉ của bạn như thế nào rồi?
It was very fun.
Nó rất thú vị
Where did you go?
Bạn đã đi đâu?
I went to the beach.
Tôi đã đi bãi biển.
Who did you go with?
Bạn đã đi với ai?
I went with my father, mother and older sister.
Tôi đã đi với ba, mẹ và chị gái.
Do you have a house at the beach?
Bạn có nhà ở bãi biển chứ?
No, we stayed at a hotel.
Không, chúng tôi đã ở tại khách sạn.
Which hotel did you stay at?
Bạn đã trọ tại khách sạn nào?
It's call the Imperial.
Nó gọi là Imperial.
Have you stayed there before?
Bạn đã trọ ở đó trước đây chưa?
Yes, we have been going there for years.
Vâng, chúng tôi trọ ở đó vài năm rồi.
It's must be very nice.
Nó phải rất tuyệt.
Yes, it's very nice and not too expensive.
Ồ, vâng, nó rất tuyệt, và cũng không mắc lắm.
Did you play the water?
Bạn có nghịch nước đó chứ?
Yes, I went swimming and I rowed the banana boat.
Vâng, tôi đã đi bơi và tôi chèo thuyền đánh tôm.
How about your older sister? 
Còn chị gái của bạn thì sao?
She doesn't like the water. She likes to sit on the beach and read a book.
Chị ấy không thích nước. Cô ấy thích ngồi trên bãi biển và đọc sách.
What do your mother and father like to do?
Mẹ và ba của bạn thích làm gì?
They like to eat in the restaurant.
Họ thích ăn ở nhà hàng.
How long was your vacation?
kỳ nghỉ của bạn bao lâu.
Three or four days.
ba hoặc bốn ngày.
And will you go again next year?
Và bạn sẽ đi lần nữa vào năm sau chứ?
Of course.
Dĩ nhiên rồi

TỪ MỚI
how: thì sao
was: đã là, thì đã
fun: vui
go: đi
went: đã đi
beach: bãi biển
Who: ai
with: với
father: ba
mother: mẹ
older sister: chị
have: có
house: nhà
stay: ở, trọ lại
stayed: đã ở, đã trọ lại
hotel: khách sạn
Which: nào 
before: trước đây
have been going 
for years
It's must be 
nice: dễ thương
expensive: mắc
play: chơi
water: nước
go swimming: đi bơi
went swimming: đã đi bơi
row: chèo thuyền
rowed: đã chèo thuyền
banana boat: thuyền đánh tôm
sit: ngồi
on: trên
beach: bãi biển
read a book: đọc sách
eat: ăn
restaurant: nhà hàng
again: lần nữa
next year: năm sau
Of course: dĩ nhiên