Breaking News

Luyện nghe tiếng Đức A1- Bài 1: tại hiệu sách


Rèn kỹ năng nghe tiếng Đức A1- Bài 1: tại hiệu sách. Chúng tôi hiểu rằng kỹ năng nghe tiến Đức là khó nắm bắt. Các bạn hãy cố gắng nghe và lặp lại. 

BÀI NGHE
Eine Frau fragt einen Verkäufer nach etwas in einem Buchladen.
Welches Buch möchte die Frau sehen?
Entschuldigen Sie,
ich würde gerne einen Blick auf ein Buch
in diesem Regal werfen.
Welches Buch möchten Sie?
Jenes über Autos.
Einen Moment, bitte. Dieses?
Ja, das ist es.
Hier, bitteschön

DỊCH NGHĨA
Eine Frau fragt einen Verkäufer nach etwas in einem Buchladen.
Một người phụ nữ hỏi nhân viên về một điều gì đó trong tiệm sách.
Welches Buch möchte die Frau sehen?
Sách nào mà người phụ nữ muốn xem?
Entschuldigen Sie,
Xin lỗi,
ich würde gerne einen Blick auf ein Buch
Tôi muốn xem quyển sách 
in diesem Regal werfen.
ở trên kệ kia.
Welches Buch möchten Sie?
Chị muốn quyển sách nào?
Jenes über Autos.
Cái về xe hơi ấy.
Einen Moment, bitte. Dieses?
Xin chờ một chút. Cái này ạ?
Ja, das ist es.
Vâng, chính là nó.
Hier, bitteschön.
Đây ạ.

TỪ MỚI
Eine Frau : một người phụ nữ
fragt : hỏi  (dùng cho ngôi thứ 3 số ít)
einen Verkäufer : nhân viên
etwas : một điều gì đó
in einem Buchladen : trong tiệm sách
Welches Buch : sách nào
möchte : muốn
sehen : xem (nguyên mẫu)
Entschuldigen Sie : xin lỗi
ich : tôi
würde gerne : muốn (would like)
gerne einen Blick : nhìn, xem (take a look)
in diesem Regal : trên kệ sách đó
möchten : mong muốn (chia theo Sie)
über : về (about)
Autos : những chiếc xe hơi
Einen Moment, bitte : xin đợi chút ạ
Ja : vâng
das ist  :đó là
Hier : ở đây
bitteschön : đây ạ