Breaking News

Luyện nghe tiếng Hàn Topik 1- Bài 1: Tại nhà sách

Tiếng Hàn được xem là một ngôn ngữ khó học. Kỹ năng nghe có lẽ là khó nắm bắt nhất. Vì người Hàn thường nói rất nhanh. Chúng tôi hy vọng các bài luyện nghe này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chinh phục ngôn ngữ của đất nước Hàn Quốc. 

BÀI NGHE
서점에서 여자가 점원에게 무언가를 부탁하고 있습니다. 
그 여자는 어떤책을 보고싶어 합니까? 
죄송합니다.
그선반에 있는 책 을 보고싶습니다. 
어떤책이요? 자동차에 대한책이요. 
잠시만기다려주세요
이거요? 
네, 맞아요. 
여기 있습니다.

DỊCH NGHĨA
서점에서 여자가 점원에게 무언가를 부탁하고 있습니다. 
Tại tiệm sách, người phụ nữ đang nhờ nhân viên một điều gì đó.
그 여자는 어떤책을 보고싶어 합니까? 
Người phụ nữ này muốn xem quyển sách nào?
죄송합니다.
Xin lỗi,
그선반에 있는 책 을 보고싶습니다. 
Tôi muốn xem quyển sách ở trên kệ đó.
어떤책이요? 
Quyển nào ạ?
자동차에 대한책이요. 
Quyển sách về xe hơi ấy.
잠시만기다려주세요
Xin hãy đợi một chút.
이거요? 
Cái này phải không?
네, 맞아요.
Vâng đúng rồi
여기 있습니다.
Đây ạ.

TỪ MỚI
서점 : nhà sách
에서 : tại
여자 : người phụ nữ
점원 : nhân viên cửa tiệm
에게 : đối với
무언가 : điều gì đó
부탁하고 있습니다 : đang nhờ
그 : này
어떤책 : sách nào
보고싶어 합니까? : muốn xem... (câu hỏi)
죄송합니다 : xin lỗi 
선반 : kệ sách
책 : sách
보고싶습니다 : muốn xem
N1에 대한 N2 : N2 có liên quan N1
맞아요 : đúng rồi
여기 있습니다 : đây ạ