Breaking News

Luyện nghe tiếng Hàn - Bài 2 : Tại nhà hàng


MẪU CÂU
남자와 여자가 레스토랑에서 메뉴를 보고있습니다.
남자는 무엇을 주문했습니까?
무엇을 주문할 거에요?
이 피자 맛있어 보여요. 이걸로 할게요.
전 어제 피자를 먹어서...
그럼 이 햄버거는 어때요?
좋아요. 그걸로 할게요.

DỊCH NGHĨA
남자와 여자가 레스토랑에서 메뉴를 보고있습니다.
Người đàn ông và người phụ nữ đang xem menu tại nhà hàng.
남자는 무엇을 주문했습니까?
Người đàn ông gọi món gì?
무엇을 주문할 거에요?
Anh gọi món gì nhỉ?
이 피자 맛있어 보여요. 이걸로 할게요.
Bánh pizza này trông có vẻ ngon. Gọi cái này.
전 어제 피자를 먹어서...
Hôm qua tôi ăn pizza rồi...
그럼 이 햄버거는 어때요?
Thế thì hamburger này thì thế nào?
좋아요. 그걸로 할게요.
Được đó. Mình gọi cái đó nhé.

TỪ MỚI
남자 : Đàn ông
와 : Và
여자 : Phụ nữ
레스토랑 : Nhà hàng
에서 : Tại
메뉴 : Menu
보고있습니다 : Đang xem
무엇 : Cái gì
주문했습니다 : Gọi món
피자 : Bánh pizza
맛있어 보여요 : Trông có vẻ ngon
전 : Tôi
어제 : Hôm qua
먹어서 : Vì ăn
그럼 : Vậy thì
햄버거 : Hamburger
어때요? : Như thế nào?
좋아요 : Được, tốt
N로 할게요: chọn, quyết định