Breaking News

Luyện nghe tiếng Hàn- Bài 3: Hẹn giờ khám bệnh

BÀI NGHE
남자가 병원에 전화를 하고 있습니다.
남자는 몇시까지 병원에 가야 합니까?
여보세요. 무엇을 도와드릴까요?
오늘 문 여는 시간이 어떻게 되나요.
6시 까지입나다
하지만 5시 ,30분 까지 와 주세요.

DỊCH NGHĨA
남자가 병원에 전화를 하고 있습니다.
Người đàn ông đang goi điện thoại cho bệnh viện.
남자는 몇시까지 병원에 가야 합니까?
Ngườì đàn ông phải đến bệnh viện trước mấy giờ?
여보세요. 무엇을 도와드릴까요?
Alô. Quý khách cần giúp đỡ gì ạ?
오늘 문 여는 시간이 어떻게 되나요.
Hôm nay giờ đóng cửa là như thế nào nhỉ?
6시 까지입나다.
Cho đến 6 giờ ạ.
하지만 5시 ,30분 까지 와 주세요.
Nhưng xin hãy đến lúc 5g30

Vâng

TỪ MỚI
남자 : người đàn ông
병원 : Bệnh viện
에 : Tại
전화를 하고 있습니다 : Đang gọi điện thoại
V고 있습니다 : đang làm gì đó
몇시 : Mấy giờ
까지 : Cho đến
가야 합니까? : Bạn phải đi?
V đuôi 요, bỏ 요 + 야 합니다 : Phải
여보세요 : Alô
도와요 : Giúp đỡ
V( đuôi요) 드릴까요? : Lời đề nghị để mình làm cho họ.
오늘 : Hôm nay
문 : Cửa
시간 : Thời gian
어떻게 : Như thế nào
되나요 : trở nên, trở thành
하지만 : Nhưng
와요 : đến
V đuôi 요, bỏ 요 + 주세요 : yêu cầu người khác làm gì đó.