Breaking News

Luyện nghe tiếng Tây Ban Nha A1- Bài 1: Tại tiệm sách

Kỹ năng nghe là khó nắm bắt nhất khi ta học bất cứ ngoại ngữ nào. Chúng tôi hy vọng rằng các bài học nghe này sẽ giúp các bạn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Tây Ban Nha của mình.

BÀI NGHE
Una mujer le está preguntando algo a un empleado en la librería.
¿Qué libro quería ver la mujer?
Disculpe.
Me gustaría hecharle un vistazo al libro en ese estante.
¿Qué libro quiere usted ?
El libro sobre carros.
Espere un momento, por favor. ¿Este?
Exactamente.

DỊCH NGHĨA
Una mujer le está preguntando algo a un empleado en la librería.
Người phụ nữ đang hỏi nhân viên một cái gì đó trong tiệm sách.
¿Qué libro quería ver la mujer?
Sách nào mà người phụ nữ muốn xem?
Disculpe.
Xin lỗi
Me gustaría hecharle un vistazo al libro en ese estante.
Tôi muốn xem quyển sách ở trên kệ kia.
¿Qué libro quiere usted ?
Quyển sách nào chị muốn?
El libro sobre carros.
Quyển sách về những chiếc xe hơi.
Espere un momento, por favor.  ¿Este?
Đợi một chút ạ. Cái này à?
Exactamente.
Chính xác!

TỪ MỚI
Una mujer : một người phụ nữ
está preguntando : đang hỏi
algo : một cái gì đó
un empleado : một nhân viên
en la librería : trong nhà sách
Qué libro : sách nào
ver : xem (nguyên mẫu)
Disculpe : xin lỗi
Me gustaría : tôi muốn 
hecharle un vistazo : xem, nhìn (take a look)
en ese estante : trên cái kệ
quiere : muốn (anh ấy, cô ấy muốn)
querer : muốn (nguyên mẫu)
usted : anh, chị, ông, bà
sobre : về (about)
carros : những chiếc xe
esperar : đợi 
un momento : một chút
por favor : xin lỗi
Exactamente : chính xác