Breaking News

Luyện nghe tiếng Thái- Bài 4: Hoạt động hằng ngày


Hôm nay chúng ta cùng nhau luyện nghe bài số 4, chủ đề hoạt động hằng ngày nhé các bạn
BÀI NGHE
เด็กผู้ชายกำลังอ่านบันทึกส่วนตัว
วันนี้เขาทำอะไรเป็นอย่างแรก
วันนี้อากาศดีมาก
ตอนบ่ายผมไปว่ายน้ำในสระ
แล้วก็ไปดูหนังตอนเย็น
ผมอ่านหนังสือตลอดตอนเช้าด้วยนะ
วันนี้ไม่เลวเลย

DỊCH NGHĨA
เด็กผู้ชายกำลังอ่านบันทึกส่วนตัว
Bé trai đang đọc ghi chú cá nhân.
วันนี้เขาทำอะไรเป็นอย่างแรก
Hôm nay em ấy làm gì trước tiên
วันนี้อากาศดีมาก
Hôm nay thời tiết tốt lắm.
ตอนบ่ายผมไปว่ายน้ำในสระ
Buổi xế chiều tôi đi bơi ở hồ bơi.
แล้วก็ไปดูหนังตอนเย็น
Và rồi đi xem phim vào buổi tối.
ผมอ่านหนังสือตลอดตอนเช้าด้วยนะ
Tôi đọc sách suốt buổi sáng.
วันนี้ไม่เลวเลย
Hôm nay không tệ gì cả


TỪ MỚI
เด็กผู้ชาย : bé trai
กำลัง : đang
อ่าน : đọc
บันทึก : ghi chú
ส่วนตัว : cá nhân
วันนี้ : hôm nay
เขา : anh ấy
ทำ : làm
อะไร : gì
เป็น : thì, là
แรก : trước tiên
อากาศ : thời tiết
ดี : tốt
มาก :lắm
ตอนบ่าย : buổi xế chiều
ผม :tôi (dành cho nam)
ไป : đi
ว่ายน้ำ : bơi
ใน : trong
สระ : hồ bơi
แล้วก็ : và rồi
ดู : xem
หนัง : phim
ตอนเย็น : buổi tối
หนังสือ : sách
ตลอด : suốt, luôn luôn
ตอนเช้า : buổi sáng
เลว : tệ
เลย : gì cả (dùng trong câu phủ định)
Nghe lại bài 3 tại đây