Breaking News

Tiếng Khmer không khó- Bài 4: Đi ăn nhà hàng


MẪU CÂU
Khnhum soc sabai : tôi khỏe
Khnhum soc sabai : tôi khỏe
Khliên : đói
Cot tâu Phot chnia dthàn : cô ấy đi nhà hàng.
Mơl mnùi : xem menu
Ni cư chia mnùi : đây là menu.
Khnhum dot bai muôi chan : Tôi order một dĩa cơm.
Ni cư bai : đây là cơm.
Dot bai muôi chan : gọi một dĩa cơm
Dot t-rây muôi : gọi một phần cá
Phâc tưc, tưc sok : uống nước, nước suối
O cun chrơn : cảm ơn nhiều
Miên tưc sok, miên bai, miên t-rây : có nước suối, có cơm, có cá.
Chăm : đợi
Miên tưc sok. Miên bai : có nước suối. Có cơm
Kit lui : tính tiền
Đôi chne, kit, kit kit,...: Thế thì, tính, tính, tính...
Muôi mơn prăm bon riêl : 15 ngàn riêl

TỪ MỚI
Khnhum : Tôi 
soc sabai : khỏe
Khliên : đói
đôi khnia : giống nhau
Phot chnia dthàn : nhà hàng
Mơl : xem
mnùi : menu
tưc sok : nước suối
t-rây : cá
miên : có
bai : cơm
Kit lui : tính tiền
Chăm : đợi

➤Xem chủ đề đi Siêm Riệp tại đây