Breaking News

Tiếng Hoa giao tiếp bài 14
NỘI DUNG BÀI HỌC
北 Běi
南 Nán
西 Xī
东 Dōng
饭店 Fàndiàn
在哪里 Zài nǎlǐ
北京饭店在哪里 Běijīng fàndiàn zài nǎlǐ?
在那边儿 Zài nà biān er
请问,北京饭店在哪里?  Qǐngwèn, běijīng fàndiàn zài nǎlǐ
北京饭店在那边儿在东长安街Běijīng fàndiàn zài nà biān er zài dōng cháng'ān jiē
故宫 Gùgōng
去 Qù
请问 qǐngwèn
去故宫怎么走? Qù gùgōng zěnme zǒu?
请问 qǐngwèn
去故宫怎么走? Qù gùgōng zěnme zǒu?
一直走,Yīzhí zǒu,
往左拐 Wǎng zuǒ guǎi
故宫在你的右边 Gùgōng zài nǐ de yòubiān
啊,谢谢 A, xièxiè