Breaking News

Luyện nghe tiếng Thái- Bài: Dự báo thời tiết


BÀI NGHE
คุณกำลังฟังพยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้าง
จะมีแดดตลอดเช้าแต่ตอนบ่ายมีเมฆมากและฝนตกตอนกลางคืน
ฝนจะตกทั้งคืน
เช้าตรู่วันถัดไปที่ดวงอาทิตย์จะออกมาอีกครั้ง

DỊCH NGHĨA
คุณกำลังฟังพยากรณ์อากาศ
Bạn đang nghe dự báo thời tiết.
พยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้าง
Dự báo thời tiết nói như thế nào vậy?
จะมีแดดตลอดเช้าแต่ตอนบ่ายมีเมฆมากและฝนตกตอนกลางคืน
Trời sẽ nắng suốt buổi sáng, nhưng vào buổi chiều trời có mây và mưa vào ban đêm.
ฝนจะตกทั้งคืน
Trời sẽ mưa cả đêm.
เช้าตรู่วันถัดไปที่ดวงอาทิตย์จะออกมาอีกครั้ง
Sáng bình minh ngày hôm sau mặt trời sẽ mọc trở lại.

TỪ VỰNG
กำลัง: đang
ฟัง: nghe
พยากรณ์อากาศ: dự báo thời tiết
อย่างไร: như thế nào
แดด: nắng
ตลอดเช้า: suốt buổi sáng
ตอนบ่าย : xế chiều
ฝนตก: mưa rơi
กลางคืน: ban đêm
เมฆ: mây
ทั้ง : cả
เช้าตรู่: bình minh, sáng sớm
วันถัดไป: ngày hôm sau
ดวงอาทิตย์: mặt trời
ออก: ra, mọc
มา: đến
อีก: thêm
ครั้ง: lần