Breaking News

Audio giáo trình Complete Indonesian

Trung tâm ngoại ngữ Thái Sơn có dạy tiếng Indonesia theo giáo trình Complete Indonesian. Dưới đây là link audio của giáo trình.
https://library.teachyourself.com/id004325183

Bìa sách Complete Indonesian - giáo trình cơ bản dành cho người mới học