Breaking News

Giáo trình Complete Indonesian bài 2

Đây là bài 2 của sách Complete Indonesian. 

Bài 2: Đặt câu hỏi - Trò chuyện