Breaking News

Anh - Anh và Anh - Mỹ: Bạn có biết?

Bạn đã biết thói quen phát âm trong tiếng Anh - Anh và tiếng Anh - Mỹ đã có khác biệt, vậy còn từ vựng sau đây thì sao nào? 


English - British & English - American


Chúng ta cùng điểm lại một số từ vựng sau đây mà người bản xứ hay dùng để giao tiếp được dễ dàng, mạch lạc nhé.Anh - Mỹ
(English - American)
Anh - Anh
(English – British)
Nghĩa của từ (Meaning)
Apartment
/ə’pɑ:tmənt/
Flat
/flæt/
Căn hộ
Blank
/blaŋk/
Form
/fɔːm/
Biểu mẫu có chỗ trống để điền vào
Cab
/kab/
Taxi
/ˈtaksi/
Xe taxi
Candy
/ˈkandi/
Sweets
/swiːt/
Kẹo
Chips
/tʃip/
Crisps
/krips/
Khoai tây chiên (thái lát)
Closet
/’klɔzit/
Wardrobe
/’wɔ:droub/
Tủ quần áo
Cookie
/’kuki/
Biscuit
/’biskit/
Bánh quy
Corn
/kɔ:n/
Maize
/meiz/
Ngô
Diaper
/’daiəpə/
Nappy
/næpi/
Bỉm, Tã em bé
Drapes
/dreip/
Curtains
/’kə:tn/
Rèm cửa
Elevator
/’eliveitə/
Lift
/lift/
Thang máy
Eraser
/i’reizər/
Rubber
/’rʌbə/
Cục tẩy
Fall
/fɔ:l/
Autumn
/’ɔ:təm/
Mùa thu
Faucet
/’fɔ:sit/
Tap
/tæp/
Vòi nước
Flashlight
/flæʃ lait/
Torch
/’tɔ:tʃ/
Đèn pin
Fries
/frais/
Chips
/tʃips/
Khoai tây chiên
Garbage
/’gɑ:bidʤ/
Rubbish
/’rʌbiʃ/
Rác
Gasoline
/’gæsəli:n/
Petrol
/’petrəl/
Xăng
Highway
/’haiwei/
Motorway /’moutəwei/
Xa lộ, đường cao tốc
Hood
/hud/
Bonnet
/’bɔnit/
Nắp ca pô ô tô
License plate
/’laisəns pleit/
Number plate /’nʌmbə pleit/
Biển số xe
Line
/lain/
Queue /kju:/
Hàng (người, xe)
Mail
/meil/
Post
/poust/
Bưu điện, thư từ
Movie
/’mu:vi/
Film
/film/
Phim ảnh
Pajamas
/pə’dʒɑ:məz/
Pyjamas /pə’dʒɑ:məz/
Bộ quần áo ngủ
Pants
/pænts/
Trousers /’trauzəz/
Quần dài
Scotch tape
/skɔtʃ teip/
Sellotape /’selouteip/
Băng dính
Sidewalk
/’saidwɔ:k/
Pavement /’peivmənt/
Vỉa hè
Sneakers
/’sni:kəs/
Trainers
/treinə/
Giày thể thao
Soccer
/’sɔkə/
Football /’futbɔ:l/
Bóng đá
Subway
/’sʌbwei/
Underground /’ʌndəgraund/
Xe điện ngầm
Tire
 /tʌɪə/
Tyre /ˈtʌɪə/
Lốp xe
Truck
 /trʌk/
Lorry /ˈlɒri/
Xe tải
Yard
/jɑ:d/
Garden
/’gɑ:dn/
Sân, vườn
Vacation
/və’keiʃn/
Holiday
/’hɔlədi/
Ngày nghỉ, ngày lễ
Vest
 /vest/
Waistcoat /’weiskout/
Áo gi-lê
Windshield wiper
/’wind∫i:ld ‘waipə/
Windscreen wiper
/’windskri:n ‘waipə/
Kính chắn gió xe hơi


---888---

"A journey of thousand miles begins with a single step."  - Lao Tzu

Con đường ngàn dặm nào cũng đều bắt nguồn từ những bước chân đầu tiên, từng bước, từng bước, từng bước... kiên trì, nhẫn nại, có khi tiến lên, có khi lui lại, lúc nhanh, lúc chậm chỉ cần chúng ta còn theo đuổi thì hành trình nào cũng có thể chinh phục. 
Tiếng Anh cũng vậy, chúc bạn vững bước!

---888---


Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/