Breaking News

Tiếng Anh: Cấu trúc "as soon as"

Cấu trúc as soon as để diễn tả một hành động mà đã được thực hiện ngay liền sau một hành động khác.

Mệnh đề 1    + as soon as   + Mệnh đề 2

hoặc là:

As soon as + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:
Trong quá khứ:
Diễn ra rồi: As soon as he was paid the salary, David bought a return ticket to visit his wife
                   Vừa nhận được tiền lương, David đã mua liền một vé khứ hồi để đi thăm vợ.

Ở tương lai
Giống như một lời hứa: I’ll call you as soon as she comes.
                                       Tôi sẽ gọi cho bạn liền khi mà cô ta tới.
Giống như một dự liệu: My mom will angry with me as soon as she sees my test score.
                                       Mẹ tôi sẽ nổi điên ngay khi nhìn thấy điểm của tôi cho coi.

Angry Bird Movie


Ngoài việc làm liên từ như bên trên, thì "as soon as" còn được dùng như một thành ngữ với nghĩa là nghĩa của chữ "soon" là sớm, thường dịch "càng sớm càng tốt", thường đi với possible hoặc S + can / could
Ví dụ: Could you please pay me as soon as possible?
           Bạn có thể vui lòng trả tiền cho tôi sớm sớm được không?