Breaking News

Tiếng Anh: Cấu trúc No matter + W.H

 No matter + W.H ( Adj / Adv) + Clause, Main Clause


Cấu trúc này dùng để diễn tả ngữ cảnh như là: dù sao đi chăng nữa thì sự việc vẫn diễn ra

W.H chính là 5W là 1H quen thuộc: what, when, where, who, which, how
Mệnh đề đi cùng "not matter W.H" là mệnh đề phụ đệm cho lý do nào đó mà dù nó có nghiệt ngã (hay rất cố gắng) để thay đổi (hoặc cứu vãn) thì mệnh đề chính bên kia dấu phẩy vẫn cứ diễn ra.

No matter how: dù thế nào đi chăng nữa
Ví dụ: No matter how hard he tried, he failed the exam.
           Dù là anh ta có cố gắng làm sao đi nữa thì thi trượt.
hoặc I never seem to lose any weight, no matter how hard I try.
         Tôi dường như không giảm được miếng kilo nào cho dù tôi cố gắng ra làm sao.

No matter who: cho dù bất kỳ ai
 Ví dụ: No matter who you are, I don't care.
            Dù bạn là ai đi chăng nữa, tôi không thèm quan tâm.

No matter what: dù bất cứ điều gì
Ví dụ: No matter what happens, we believe in true and never give up.
           Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta luôn tin vào điều đúng và không bao giờ bỏ cuộc.
hoặc:  Don't trust her, no matter she says.
           Kể cả cô ta có nói gì thì cũng đừng tin.

No matter where: bất cứ nơi đâu
Ví dụ: No matter where you come, be kind.
            Dù bạn có tới bất kỳ nơi nào, hãy luôn tử tế.

No matter why: dù lý do gì đi nữa
Ví dụ: No matter why she hates him, she has to support him.
           Cho dù là ghét anh ta vì lý do gì đi nữa, cô ấy vẫn cứ phải hỗ trợ cho anh ta.

No matter which: cho dù là cái nào
Ví dụ: No matter which we choose, we will receive a present.
           Dù là chúng ta chọn cái nào thì chúng ta cũng sẽ có quà cả.


Một bài hát từ ban nhạc Ireland - Boyzone, dùng thành thạo cấu trúc No matter + W.H, mời các bạn cùng thưởng thức.