Breaking News

Cấu trúc So sánh - Comparisons: Comparisons of Equality

Hình thức so sánh ngang bằng: là cái này như cái kia, cái này bằng cái kia, điều này thì tương tự điều kia... về mặt nào đó:


as + adjective/adverb + as

hoặc là không bằng:

not + as + adjective/adverb + asVí dụ:

He’s grown so much. He’s as tall as his father now.

The team is still as good as it was five years ago.

The company is not performing as successfully as it did when Arthur Carling was the President.
 
The second game didn’t go as well as the first one.

We tried as hard as we could.