Breaking News

Mười hai con giáp - 12 Zodiac Animals of Việt Nam


1.
The year of the Rat
/ðəjɪrəvðəræt/
Năm Tý
2.
The year of the Ox
/ðəjɪrəvðəɑːks/
Năm Sửu
3.
The year of the Tiger
/ðəjɪrəvðəˈtaɪɡər/
Năm Dần
4.
The year of the Cat
/ðəjɪrəvðəkæt/
Năm Mão
5.
The year of the Dragon
/ðəjɪrəvðəˈdræɡən/
Năm Thìn
6.
The year of the Snake
/ðəjɪrəvðəsneɪk/
Năm Tỵ
7.
The year of the Horse
/ðəjɪrəvðəhɔːrs/
Năm Ngọ
8.
The year of the Goat
/ðəjɪrəvðəɡoʊt/
Năm Mùi
9.
The year of the Monkey
/ðəjɪrəvðəˈmʌŋki/
Năm Thân
10.
The year of the Rooster
/ðəjɪrəvðəˈruːstər/
Năm Dậu
11.
The year of the Dog
/ðəjɪrəvðədɔːɡ/
Năm Tuất
12.
The year of the Pig
/ðəjɪrəvðəpɪɡ/
Năm Hợi


Ảnh: pinterest


Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn - Anh - Hoa - Nhật - Hàn và các tiếng hiếm

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/