Breaking News

Thể bị động Passive Voice (2): Nhờ vả

Thể bị động cấu trúc "nhờ vả"Công thức:  have/ get + some thing + done (by some body)

Ví dụ: She has me write a letter. (cô ấy nhờ tôi viết một lá thư.)
 => She has this letter written by me. (một lá thư được cô ấy nhờ tôi viết)
           He will get her to cut his hair. |(anh ấy nhờ cô ấy cắt tóc)
 => He will get his hair cut by her.| (tóc của anh ấy được anh ấy nhờ cô ấy cắt cho)  👀