Breaking News

Tiếng Tây Ban Nha bài 1

Tiếng Tây Ban Nha - Bài 1: Hablo español
Bài đàm thoại 1:
Eva: ¿De dónde eres?
Bạn từ đâu đến?

Pepe: Soy de Madrid, ¿y tú?
Tôi đến từ Madrid, còn bạn?

Eva: Soy de Salamanca.
Tôi đến từ Salamanca.

Bài đàm thoại 2:
Señora Medina: Usted es español, ¿verdad?
Ông là người Tây Ban Nha, đúng không?

Señor Arenas: Sí, soy español, soy de Málaga. ¿De dónde es usted?
Vâng, tôi là người Tây Ban Nha, tôi đến từ Málaga. Cô đến từ đâu?

Señora Medina: Soy mexicana. Soy de Puebla.
Tôi là người Mễ. Tôi đến từ Puebla.

TỪ VỰNG:
Ser: thì, là ( nguyên mẫu)
Soy: tôi là
Eres: bạn là
Es: anh ấy/cô ấy là; ngài là
Yo: tôi
Tú: bạn
Él: anh ấy
Ella: cô ấy
Usted: ngài, ông, bà
De dónde: từ đâu
Y : và
Señor: quý ông
Señora: quý bà
Español: người Tây Ban Nha (nam)
Sí: vâng
Mexicana: người Mễ (nữ)Bởi Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn
Đào tạo tiếng Tây Ban Nha online qua skype
Hotline: 0972090298 (Thầy Sơn)