Breaking News

Tiếng Thuỵ Điển giao tiếp A1 - Các câu thông dụng

Tiếng Thuỵ Điển - Các câu giao tiếp cơ bản.Jenny: Hej! Välkommen. Vad heter du?

(Xin chào, chào mừng. Bạn tên gì?)

Sara: Jag heter Sara. Och du?

(Tôi tên là Sara. Còn bạn? )

Jenny: Jenny. Hur är det?

(Jenny, bạn khoẻ không? )

Sara: Jo, tack, det är bra. Och du?

(Vâng, cảm ơn, tôi khoẻ. Còn bạn?)

Jenny: Tack, det är bra, lite förkyld! Varifrån kommer du?

(Cảm ơn, khoẻ, có bị cảm một chút. Bạn đến từ đâu? )

Sara: Jag kommer från Sundsvall. Jag bor i Solna med min man och min dotter.

(Tôi đến từ Sundsvall. Tôi sống tại Solna với chồng tôi và con gái tôi)

Jenny: Ok! Jag kommer från Örebro, men jag bor i Årsta. Med min pojkvän.

(Ok, tôi đến từ örebro nhưng tôi sống tại Årsta. Với bạn trai của tôi)

Sara: Jaha! En kopp kaffe?

(À, một tách cà phê nhé?)

Jenny: Ja, tack!

(Vâng, cảm ơn)

Từ vựng:

Hej : chào

Jag : tôi

Heter : tên là

Vad : gì

Du :bạn

Och : và

Hur : như thế nào

Är : là

Det : nó

Tack : cảm ơn

Bra : tốt, khoẻ

Lite : một ít

Förkyld : bệnh cảm

Varifrån : từ đâu

Kommer : đến

Från : từ

Bor i : sống tại

Med : với

Min man : chồng tôi

Dotter : con gái

Pojkvän : bạn trai

En kopp : một tách

Kaffe : cà phê

HỌC TIẾNG THUỴ ĐIỂN TỪ ĐẦU. Khoá học 2 tháng. Học online qua skype. Chi tiết gọi 0931240786 hoặc inbox facebook: tranvanson247