Breaking News

Từ vựng tiếng Anh: chủ đề Hoa

Ngoại ngữ Thái Sơn gửi quý độc giả tên một số loài hoa quen thuộc trong đời sống:


bougainvillea                     /ˌbuːɡənˈvɪliə/   hoa giấy
cactus flower                    /ˈkæktəs ˈflaʊər/   hoa xương rồng
camellia                           /kəˈmiːliə/           hoa trà
carnation                          /kɑːrˈneɪʃn/           hoa cẩm chướng
cockscomb                 /ˈkɒkskəʊm/           hoa mào gà
flamboyant                /flæmˈbɔɪənt/             hoa phượng
forget-me-not               /fəˈɡet miː nɒt/           hoa lưu lyLavender/ Từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoa


lavender                        /ˈlævəndər/                  hoa oải hương
hibiscus                        /hɪˈbɪskəs/                   hoa dâm bụt
jasmine                     /ˈdʒæzmɪn/                   hoa nhài
lily                            /ˈlɪli/                           hoa bách hợp
peony                   /ˈpiːəni/                           hoa mẫu đơn
tulip                  /ˈtjuːlɪp/                           hoa uất kim hương
moss rose         /mɔːs roʊz/                   hoa mười giờ-------------------

Ngoại ngữ Thái Sơn - Anh - Hoa - Nhật - Hàn và các tiếng hiếm

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/