Breaking News

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi trường


Từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi trườnggas exhaust/emission /ɡæs ɪɡˈzɔːst/ khí thải
Greenhouse                /ˈɡriːn.haʊs/ hiệu ứng nhà kính
Solar panel               /ˌsəʊ.lə ˈpæn.əl/ tấm năng lượng mặt trời
The ozone layer      /ˈəʊ.zəʊn ˌleɪ.ər/ tầng ô - dôn

Ecosystem             /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/ hệ sinh thái
Erosion                    /ɪˈrəʊ.ʒən/         sự xói mòn

reduce                    /rɪˈdʒuːs/         tiết chế
reuse                         /ˌriːˈjuːz/         tái sử dụng
recycle                 /ˌriːˈsaɪ.kəl/             tái chế
Over-abuse        /ˈəʊ.vər  əˈbjuːz/ lạm dụng quá mức


Pollutive       /pəˈluːtɪv/                 bị ô nhiễm
Fresh \pure      /freʃ/  /pjʊər/         trong lành

Toxic \ poisonous                  /ˈtɒk.sɪk/   /ˈpɔɪ.zən.əs/                         độc hại
Greenhouse gas emissions  /ˈɡriːn.haʊs  ɡæs  iˈmɪʃ.ən/                 khí thải nhà kính
Acid deposition\ Acid rain  /ˌæs.ɪd ˌdep.əˈzɪʃ.ən/ - /ˌæs.ɪd ˈreɪn/ mưa a - xít
Hình ảnh một hệ thống xử lý nước thải---------------

Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn - Anh - Hoa - Nhật - Hàn và các tiếng hiếm

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/