Breaking News

Các phép so sánh cơ bản trong tiếng Anh

So sánh bằng:

Khẳng định (positive): S + V + as + adj + as + N/pronoun

Phủ định (negative): S + V + not + so/as + adj + N/Pronoun

Ví dụ: She is as beautiful as her mother.
           Cô ấy đẹp như mẹ của cô ấy.
           He is not as tall as his brother.
           Anh ấy không cao bằng anh của anh ấy.So sánh hơn:

Đối với tính từ ngắn: :S + V + adj_er + than + N/pronoun
Tính từ dài : S + V + more + adj + than + N/pronoun

Ví dụ: Peter is taller than Morela.
           Peter thì cao hơn Morela.
           She is more intelligent than him.
           Cô ấy thì thông minh hơn anh ta.

So sánh hơn nhất:

Tính từ ngắn: S + V + the + adj + est + N/pronoun
Tính từ dài : S + V + the most + adj + N/pronoun.

Ví dụ: Adele learns the best in her class.
           Adele học giỏi nhất trong lớp của cô ấy.
           He is the tallest in his team.
           Anh ấy cao nhất trong nhóm của mình.