Breaking News

Câu phủ định trong tiếng Hàn

Ngữ pháp 안 A/V-아/어요 ( A/지 않아요 ) được gắn vào động từ và tính từ, nhằm chuyển câu thành dạng phủ định. Nghĩa tiếng việt là " Không ".

1. Cách dùng  A/V + 안 :
Chúng ta có thể sử dụng 안  với cả động từ và tính từ nhưng cần lưu ý các vấn đề sau:

- Động từ dạng có đuôi kết thúc là  하다 thì chúng ta có thể sử dụng 안 ở trước động từ hoặc chèn vào giữa động từ như dạng : N-안-하다.

공부를 해요 / 공부해요 : Không học.
수영을 안 해요 / 안 수영해요 : Không bơi.
가요 : Không đi.
안 먹어요 : Không ăn.

- 안 luôn luôn đứng trước tính từ : 안 + A

안 예뻐요 : Không đẹp.
안 추워요 : Không lạnh.
안 커요 : Không lớn,không to.
안 멀어요 : Không xa.
안 좋아요 : Không tốt.

- Ngoại lệ với 2 Động từ 좋아하다 và 싫어하다 , khi sử dụng 안 với 2 động từ này các bạn luôn luôn sử dụng theo quy tắc : 안 luôn đứng trước 좋아하다 và 싫어하다 . Không được sử dụng 안 ở giữa N-안-하다.

안 좋아해요: Không thích.
안 싫어해요 : Không ghét.2. Cách dùng A/V + 지 않아요:
Gắn trực tiếp vào sau gốc động từ và tính từ.

먹지 않아요 : Không ăn.
일하지 않아요 : Không làm việc.
울지 않아요 : Không khóc.
배우지 않아요 : Không học.
사랑하지 않아요 : Không yêu.

Các bạn có thể sử dụng đuôi câu tôn kính là : A/V + 지 않습니다  hoặc đuôi thân mật là : A/V + 지 않아요.

Cấu trúc : 안 A/V-아/어요 ( A/지 않아요 ) sử dụng một cấu trúc phủ định và khá phổ biến.