Breaking News

Học tiếng Đức qua đoạn văn ngắn - Đoạn 2

HỌC TIẾNG ĐỨC QUA ĐOẠN VĂN NGẮN - ĐOẠN 2
Maja und Gottfried wohen in Brienz. Sie sind Landwirte und arbeiten zusammen. Maja ist 42, Gottfried ist 44 Jahre alt. Sie haben vier Kinder. Ein Junge studiert Elektrotechnilk in Basel, ein Mädchen lernt Bankkauffrau in Bern. Zwei Kinder sind noch Schüler. Auch sie möchten später nicht Landwirte werden.
DỊCH NGHĨA:
Maja và Gottfried sống tại Brienz. Họ là nông dân và làm việc cùng nhau. Maja thì 42 tuổi và Gottfried 44 tuổi. Họ có 4 đứa con. Một cậu con trai học kỹ sư điện tại Basel, một cô con gái học nhân viên ngân hàng tại Bern. Hai đứa con vẫn còn đi học. Chúng cũng muốn sau này không trở thành nông dân.
Maja und : và
wohen: sống (nguyên mẫu)
Sie sind :họ là
Landwirte : các nông dân
arbeiten :Làm việc(nguyên mẫu)
zusammen: cùng nhau
Sie haben :họ có
vier : 4
Kinder: những đứa con
Ein Junge : một cậu con trai
studiert: học (anh ấy học)
Elektrotechnilk : kỹ sư điện
ein Mädchen :một cô con gái
lernt : học (anh ấy/cô ấy học)
Bankkauffrau: nhân viên ngân hàng
Zwei Kinder :hai đứa con
noch : vẫn còn
Schüler: các học sinh
Auch : cũng
sie möchten :họ muốn
später : sau này
nicht Landwirte werden: không trở thành nông dân