Breaking News

Học tiếng Đức qua đoạn văn ngắn - Đoạn 1

HỌC TIẾNG ĐỨC QUA ĐOẠN VĂN NGẮN - ĐOẠN 1
Das ist Angelika Wiechert.
Sie kommt aus Dortmund;
Jetzt lebt sie in Hamburg.
Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Frau Wiechert ist 34 Jahre alt und Ingenieurin von Beruf.
Aber zur Zeit ist sie Hausfrau.
Die Kinder sind noch klein.
Angelika Wiechert hat zwei Hobbys:
Lesen und Surfen.

DỊCH NGHĨA:
Đây là Angelika Wiechert.
Cô ấy đến từ Dortmund;
Bây giờ cô ấy sống tại Hamburg.
Cô ấy kết hôn rồi và có hai đứa con.
Cô wiechert thì 34 tuổi và là kỹ sư.
Nhưng bây giờ cô ấy là nội trợ.
Các con thì còn nhỏ.
Angelika Wiechert có hai sở thích:
Đọc sách và lướt sóng.TỪ VỰNG:
Sie : cô ấy
Sie kommt : cô ấy đến
Aus: từ
Jetzt: bây giờ
Sie lebt: cô ấy sống
verheiratet: kết hôn
und: và
Sie hat: cô ấy có
Kinder: những đứa trẻ
34 Jahre alt: 34 tuổi
 Ingenieurin: nữ kỹ sư
Beruf: nghề
Aber : nhưng
zur Zeit : bây giờ
Hausfrau: nội trợ
Lesen : đọc

Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn - Đào tạo tiếng Đức online qua skype
Chi tiết hãy gọi: 0972090298