Breaking News

MỤC ĐÍCH và MỤC KÍCH

目的 [mù dì] mục đích, nghĩa là: mục tiêu, điều mình nhắm tới, hướng tới để đạt được

目 [] MỤC, nghĩa là con mắt, thấy, lườm, nhìn kỹ, khoản mục
的 [] ĐÍCH, nghĩa là mục tiêu, của, đúng, chính xác

目击 [mù jī] mục kích, nghĩa là: những gì trông thấy, chính mình thấy rõ

击  [jī] KÍCH, nghĩa là: đánh nhau, công kích, cũng có nghĩa là phát giác, tiết lộ, hạch hỏi


Rồi, sau phân tích chữ hôm nay chúng ta không nhầm lẫn mục đích [mù dì] với mục kích [mù jī] nhé học viên yêu quý của Ngoại ngữ Thái Sơn.