Breaking News

"Do not stand at my grave and weep"

Lâu nay học tiếng Anh đã nhiều, chẳng hay quý bạn đã sẵn sàng đọc những bài thơ, tác phẩm văn học dài bằng tiếng Anh chưa ạ? Dưới đây là một bài thơ mà đã từng được dịch sang nhiều thứ tiếng để học, bởi lời tương đối dễ, ý tình nghĩa, nhân văn.


Do not stand at my grave and weep

Mary Elizabeth Frye
Do not stand at my grave and weep
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning's hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.

--
Từ vựng:
weep (v) /wi:p/  khóc
cry (v) /krai/  khóc
glints (v.) /ɡlɪnt/  lấp lánh
grave (n.) /ɡreɪv/ mộ phần
grain (n.) /grein/ thóc lúa 
ripen (adj.) /'raipən/ chín