Breaking News

Thành ngữ tiếng Anh: under the weather

under the weather 


dictionary.cambridge.org định nghĩa là "If someone is or feels under the weather, they feel ill".

Ví dụ: Jannie was under the weather last week, but she is feeling much better now.
           Tuần trước Jannie bị bệnh nhưng bây giờ cô ấy đang cảm thấy tốt hơn.

Một từ có nhiều nghĩa, thành ngữ cũng vậy, under the weather còn có một ý nghĩa nữa là: "Suffering from a hangover"

hoặc "drunk/ intoxicated" (say xỉn)

Ví dụ: Rosetta does not remember last night at the bar at all. She was really under the weather.
           Rosetta không nhớ gì trong buổi tối hôm qua. Cô ấy đã say thực sự.