Breaking News

Viết một lá thư bằng tiếng Anh

Dear Johnathan ,
Last Weekend I went on an excursion to İstanbul. I went with some students in my
class. I got up at six o’clock on Saturday.We met the students at the station.We went to
İstanbul by train.When we arrived, we visited the Topkapı Palace.It was very
interesting. We saw the Galata Tower.We visited a lot of historical places. We had lunch
in a restaurant when we were hungry .I took some photographs.When it was ten o’clock
in the evening , we got on the train and we turned back to our hometown.
What did you do at the weekend? Write me soon.
Love,
Sarah.

Phía trước của cung điện Topkapı - Thổ Nhĩ Kỳ
go on an excursion: đi tham quan
student: học sinh
palace: cung điện
restaurant: nhà hàng
hungry: đói
take photograph: chụp hình
turn back: quay lại, trở về

Khi mở đầu một lá thư, thường sẽ bắt đầu bằng địa chỉ, ngày tháng năm ở góc phải trên, sau đó mới đến "Dear" như trên.
Còn khi kết thúc một lá thư thông thường sẽ là lời cảm ơn, lời hẹn, câu hỏi, lời nói mong chờ... + các từ như Best regards, Sincerely, Love... + Tên người gửi; ở bức thư bên trên, người gửi là một người vô cùng thân với Johnathan cho nên đã kết thư bằng một lời đề nghị hãy viết lại thư cho người đó: What did you do at the weekend? Write me soon.