Breaking News

Xưng hô tiếng Hoa phương ngữ Quảng Đông, Triều Châu

Một số danh xưng trong gia đình và xã hội được được mô phỏng theo tiếng Hoa của người Quảng Đông và Triều Châu như sau:


tiếng Việt
Chữ viết
tiếng Quảng Đông
tiếng Triều Châu
tổ tiên
祖先
chủ xín
Kon chấu
ông bà nội
祖父母
chủ tù mụ
kon má
ông bà ngoại
外祖父母
ngòi chủ fù mụ
quà kon, quà má
gia đình
家庭
cá thừng
kê thên
cha mẹ
父母
fù mụ
pề mó
anh em
兄弟
hến tầy
hiaa tỉ
chị em
姊妹
chẻ mụi
chệ muài
vợ
妻子
sây chỉ
cha bấu
con
dì chỉ
non kíaa
con trai
男孩
nàm dì (chẩy)
ta pâu kíaa
con gái
女兒
nụy dì
cha bậu kíaa
thân tộc
tsán chục
txin chóc
bà con chú bác
thòn tsán
thàn txin
thầy giáo./ cô giáo
老師
lụ xí|
xin see
bạn học
同學
thùng họt
tràng háng
bạn
朋友
phang dậu
tàng hát
đồng nghiệp
同業
thủng sứ
thunae
đồng hương
同胞
thùng hướng
tàng hioo
đồng bào
同胞
thùng páo
tàng páo
tiên sinh
先生
xín sáng
xin see
công tử
公子
xiu ỳe
a xịa
phu nhân
夫人
fú dền
a nái
tiểu thơ
小姐
xỉu chẻ
xiọ chié