Breaking News

HỌC TIẾNG THỤY ĐIỂN QUA ĐOẠN VĂN - 2

 HỌC TIẾNG THỤY ĐIỂN QUA ĐOẠN VĂN - 2

Första veckan i svenska skolan i Stockholm är svår.
Nick förstår inte läraren och han känner sig modfälld.
På eftermiddagen ber han sin lärare om hjälp.
Hon heter Britta och är en volontär. Britta vill förbättra sin engelska.
Var dag hjälper Britta Nick med läxorna.
Om det behövs så förklarar hon problemen på engelska.
På fredag bjuder Nick Britta på middag hemma hos sig.
De dricker vin och pratar mycket.
Ordlista (Danh sách từ vựng)
lärare= teacher
modfälld=depressed
middag=dinner
Dịch nghĩa:
Tuần đầu tiên ở trường Thụy Điển ở Stockholm thật khó khăn.
Nick không hiểu giáo viên và anh ấy cảm thấy nản lòng.
Vào buổi chiều, anh ấy nhờ giáo viên của mình giúp đỡ.
Tên cô ấy là Britta và cô ấy là một tình nguyện viên. Britta muốn cải thiện tiếng Anh của mình.
Mỗi ngày Britta đều giúp Nick làm bài tập về nhà.
Nếu cần, cô ấy giải thích các vấn đề bằng tiếng Anh.
Vào thứ Sáu, Nick Britta mời bạn đến ăn tối tại nhà mình .Họ uống rượu và nói rất nhiều.
Es.2 Sätt meningarna i ordning (Sắp xếp các câu theo thứ tự)
A) svenskan med Britta Nick hjälper
B) kväll middag bjuder Nick En Britta på
C) därför Nick inte modfälld att han är förstår
D) svensklektionerna I början svåra är
E) är en Middagen succe’


Mua sách học, liên hệ 0908890881 (Có zalo)